Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie Mariusz Brygin         tel. 56 687 16 50  fax 56 687 16 67  e-mail: wabrzezno@komornik.pl                                                                                                                                                                                                                  

Chcąc założyć sprawę u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego np. nakaz zapłaty, wyrok, postanowienie sądu (zaopatrzone w klauzulę wykonalności) do kancelarii właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Na pisemny wniosek wierzyciela Komornik Sądowy Mariusz Brygin może prowadzić egzekucję na obszarze całej Polski.


Oryginały dokumentów należy wysłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć osobiście w kancelarii komornika.


Wniosek egzekucyjny powinien być wypełniony czytelnie (najlepiej pismem drukowanym lub na komputerze), należy podać jak najwięcej danych identyfikacyjnych dotyczących dłużnika(seria i nr. dowodu osobistego, PESEL, REGON, NIP) oraz numer konta bankowego, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności.


Jeśli nie potraficie Państwo wskazać sposobów egzekucji(majątku, źródeł dochodu dłużnika), to w odpowiednich rubrykach wniosku należy wpisać "wg ustaleń komornika"

Tak wypełniony wniosek należy czytelnie podpisać.

Przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie

Mariusz Brygin

Kontakt

Tel. +48 56 687 16 50

Fax +48 56 687 16 67

E-mail: wabrzezno@komornik.pl

Adres

Matejki 33/35

87-200 Wąbrzeźno

Strona stworzona za pomocą kreatora stron www Manifo.com