Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie Mariusz Brygin         tel. 56 687 16 50  fax 56 687 16 67  e-mail: wabrzezno@komornik.pl                                                                                                                                                                                                                  

Licytacje

Obwieszczenie o licytacji - KW TO1W/00033237/2 z dnia: 06-03-2019 w sprawie Km 1125/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie Mariusz Brygin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej

wiadomości, że: w dniu 02-04-2019 r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie mającego siedzibę przy

ul. Wolności 19 w sali nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej Nieruchomość zabudowaną położoną

w Książkach przy ul. Za Torem nr 16, gmina Książki. Charakterystyka ogólna obiektu: Rok budowy : 2007 ,

Pow. zabudowy: 149,8 m2 Pow. użytkowa: 93,60 m2, Liczba kondygnacji: 1, Rodzaj zabudowy: wolnostojąca.

W dwóch pokojach i kuchni klimatyzacja. Piec na ekogroszek. Działka o pow. 3500 m2, ma kształt zbliżony do trapezu,

urządzony jest staw rekreacyjny. należącej do dłużnika:Dariusz i Barbara Szmeichel położonej: 87-222 Książki,

dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW

TO1W/00033237/2 [NKW: TO1W/00033237/2]

Suma oszacowania wynosi 326 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 244 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest

32 600,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 01-04-2019 r. na konto depozytowe

Sądu Okręgowego w Toruniu nr 06 1130 1017 0021 1000 3290 0004

(Bank Gospodarstwa Krajowego o. Toruń)

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za

zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do

godz.14:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego

sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te

przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem

z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do

zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w

dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie:

Osoby pozostające w związku małżeńskim posiadające wspólność majątkową, które chcą nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej obowiązane są

zgłosić się na licytację wraz z małżonkiem bądź z pisemnym upoważnieniem małżonka do nabycia licytowanej nieruchomości, upoważnienie powinno być

stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Zgodnie z treścią art.37 par.1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. :

1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do

oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego którego przedmiotem jest budynek lub lokal.

Zgodnie z art. 977. k.p.c. pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym

Obwieszczenie o licytacji - KW TO1W/00036175/0 z dnia: 06-03-2019 w sprawie Km 1125/17


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie Mariusz Brygin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej

wiadomości, że: w dniu 02-04-2019r. o godz.10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie mającego siedzibę przy

ul. Wolności 19 w sali nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej Nieruchomość zabudowaną, położoną

w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 63 na działce geodezyjnej nr 142/33 objętej księgą wieczystą nr TO1W/00036175/0 oraz na

działce geodezyjnej nr 142/29 objętej księgą wieczystą nr TO1W/00036094/8 tworzących jeden kompleks użytkowy

zabudowany jednym budynkiem w zabudowie szeregowej, z dojazdem służebną drogą wewnętrzną utwardzoną asfaltem w

kompleksie podobnej zabudowy usługowo - handlowo - magazynowej.

Pow. zabudowy : 165 m2, Pow. użytkowa 137,27 m2.

Instalacja grzewcza: piec gazowy dwufunkcyjny. W biurze klimatyzacja.

należącej do dłużnika:Dariusz i Barbara Szmeichel położonej: 87-200 Wąbrzeźno, 1-go Maja 63, dla której Sąd Rejonowy

w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1W/00036175/0 oraz KW

TO1W/00036094/8

Suma oszacowania wynosi 266 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 199 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest

26 600,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 01-04-2019 r. na konto depozytowe

Sądu Okręgowego w Toruniu nr 06 1130 1017 0021 1000 3290 0004

(Bank Gospodarstwa Krajowego o. Toruń)

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za

zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do

godz.14:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy

biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te

przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem

z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do

zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w

dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie:

Osoby pozostające w związku małżeńskim posiadające wspólność majątkową, które chcą nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej obowiązane są

zgłosić się na licytację wraz z małżonkiem bądź z pisemnym upoważnieniem małżonka do nabycia licytowanej nieruchomości, upoważnienie powinno być

stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Zgodnie z treścią art.37 par.1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. :

1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do

oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego którego przedmiotem jest budynek lub lokal.

Zgodnie z art. 977. k.p.c. pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym

Obwieszczenie o licytacji - KW TO1W/00023217/3 z dnia: 06-03-2019 w sprawie Km 980/14

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1W/00023217/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie Mariusz Brygin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej

wiadomości, że: w dniu 02-04-2019r. o godz.10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie mającego siedzibę przy

ul. Wolności 19 w sali nr 2, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej : 2 działki gruntu o pow. 1,7910ha .

Na działce gruntu nr 7 o pow. 0,78 ha zlokalizowany jest dom parterowy o pow. użytkowej 61 m2 składający się z 2 pokoi,

kuchni oraz sieni .Działka gruntu nr 6/2 posiada pow. 1,0110 ha i nie jest rolniczo użytkowana.

należącej do dłużnika:Henryk i Mariola Kędzior położonej: 87-200 Wąbrzeźno, Małe Radowiska, 61 dla której Sąd

Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1W/00023217/3

[NKW: TO1W/00023217/3]

Suma oszacowania wynosi 50 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 33 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest

5 000,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 01-04-2019 r. na konto depozytowe

Sądu Okręgowego w Toruniu nr 06 1130 1017 0021 1000 3290 0004

(Bank Gospodarstwa Krajowego o. Toruń)

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za

zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do

godz.14:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy

biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te

przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem

z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do

zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w

dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie:

Osoby pozostające w związku małżeńskim posiadające wspólność majątkową, które chcą nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej obowiązane są

zgłosić się na licytację wraz z małżonkiem bądź z pisemnym upoważnieniem małżonka do nabycia licytowanej nieruchomości, upoważnienie powinno być

stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Zgodnie z treścią art.37 par.1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. :

1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do

oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego którego przedmiotem jest budynek lub lokal.

Zgodnie z art. 977. k.p.c. pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym

Obwieszczenie o licytacji - KW TO1W/00024411/0 z dnia: 06-03-2019 w sprawie Km 177/06


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1W/00024411/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie Mariusz Brygin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej

wiadomości, że: w dniu 02-04-2019 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie mającego siedzibę przy

ul. Wolności 19 w sali nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: Dawna rozlewnia wód. Budynek

inwentarsko - magazynowy. Pow. zabudowy 155 m2, Pow. użytkowa 304,01 m2. Posadzki betonowe, okna drewniane,

Wyposażony w nieczynną windę towarową. należącej do dłużnika:Zbigniew Zdral położonej: 87-220 Radzyń Chełm.,

ul. 1000 Lecia 35a, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie prowadzi księgę wieczystą o numerze

KW TO1W/00024411/0 [NKW: TO1W/00024411/0]

Suma oszacowania wynosi 177 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest

17 700,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 01-04-2019 r. na konto depozytowe

Sądu Okręgowego w Toruniu nr 06 1130 1017 0021 1000 3290 0004

(Bank Gospodarstwa Krajowego o. Toruń)

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za

zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do

godz.14:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy

biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te

przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem

z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do

zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w

dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie:

Osoby pozostające w związku małżeńskim posiadające wspólność majątkową, które chcą nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej obowiązane są

zgłosić się na licytację wraz z małżonkiem bądź z pisemnym upoważnieniem małżonka do nabycia licytowanej nieruchomości, upoważnienie powinno być

stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Zgodnie z treścią art.37 par.1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. :

1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do

oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego którego przedmiotem jest budynek lub lokal.

Zgodnie z art. 977. k.p.c. pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym

Obwieszczenie o licytacji - KW TO1W/00021003/6 z dnia: 06-03-2019 w sprawie Km 1392/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1W/00021003/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie Mariusz Brygin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej

wiadomości, że: w dniu 02-04-2019r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie mającego siedzibę przy

ul. Wolności 19 w sali nr 2, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:

Nieruchmość niezabudowana położona na działce 100/4 w miejscowości Małe Radowiska. Powierzchnia:

-lasy LsVI o pow. 1,22 ha

-łąki trwałe klasy ŁIV o pow. 0,35 ha

-grunty orne klasy RVI o pow. 0,10 ha

Grunt ma dostęp do drogi o nawierzchni gruntowej, w odległości 300 m od drogi asfaltowej.

należącej do dłużnika:Jan Derkowski położonej: 87-200 Wąbrzeźno, Małe Radowiska, dla której Sąd Rejonowy w

Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1W/00021003/6

[NKW: TO1W/00021003/6]

Suma oszacowania wynosi 62 340,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 41 560,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest

6 234,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 01-04-2019 r. na konto depozytowe

Sądu Okręgowego w Toruniu nr 06 1130 1017 0021 1000 3290 0004

(Bank Gospodarstwa Krajowego o. Toruń)

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za

zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do

godz.14:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy

biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te

przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem

z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do

zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w

dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie:

Osoby pozostające w związku małżeńskim posiadające wspólność majątkową, które chcą nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej obowiązane są

zgłosić się na licytację wraz z małżonkiem bądź z pisemnym upoważnieniem małżonka do nabycia licytowanej nieruchomości, upoważnienie powinno być

stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Zgodnie z treścią art.37 par.1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. :

1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do

oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego którego przedmiotem jest budynek lub lokal.

Zgodnie z art. 977. k.p.c. pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym

Obwieszczenie o licytacji - KW TO1W/00033696/7 z dnia: 06-03-2019 w sprawie Km 356/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1W/00033696/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie Mariusz Brygin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej

wiadomości, że: w dniu 02-04-2019r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie mającego siedzibę przy

ul. Wolności 19 w sali nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej Lokal mieszkalny usytuowany na

parterze, położenie środkowe, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o pow. użytkowej 32,3 m2.

Pow. przynależna - piwnica o pow. 3,08 m2 należącej do dłużnika:Grażyna Kuświk

położonej: 87-200 Wąbrzeźno, Grudziądzka 21/12, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg

Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1W/00033696/7 [NKW: TO1W/00033696/7]

Suma oszacowania wynosi 97 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest

9 700,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 01-04-2019 na konto depozytowe

Sądu Okręgowego w Toruniu nr 06 1130 1017 0021 1000 3290 0004

(Bank Gospodarstwa Krajowego o. Toruń)

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za

zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do

godz.14:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy

biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te

przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem

z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do

zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w

dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie:

Osoby pozostające w związku małżeńskim posiadające wspólność majątkową, które chcą nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej obowiązane są

zgłosić się na licytację wraz z małżonkiem bądź z pisemnym upoważnieniem małżonka do nabycia licytowanej nieruchomości, upoważnienie powinno być

stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Zgodnie z treścią art.37 par.1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. :

1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do

oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego którego przedmiotem jest budynek lub lokal.

Zgodnie z art. 977. k.p.c. pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym

Obwieszczenie o licytacji - KW TO1W/00024615/0 z dnia: 06-03-2019 w sprawie Km 1653/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1W/00024615/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie Mariusz Brygin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej

wiadomości, że: w dniu 02-04-2019r. o godz.11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie mającego siedzibę przy

ul. Wolności 19 w sali nr 2, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:

Nieruchomość zabudowana położona w Lipnicy, gmina Dębowa Łąka. Grunt położony jest przy drodze krajowej nr 15.

Na gruncie znajdują się przyłącza do sieci energii elektrycznej, telefonicznej, wodociągowej oraz szambo.

Jest zabudowany budynkiem gastronomiczno - usługowym z częcią mieszkalną. Urządzony parking samochodowy z kostki

betonowej o pow. ok 510 mkw. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się grunty z zabudową usługowo magazynową.

Pow. 4500 m2 Łączna pow. użytkowa budynków 123,34 m2. Jest to pustostan.

należącej do dłużnika:Grażyna Biestek położonej: 87-207 Dębowa Łąka, Lipnica, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1W/00024615/0 [NKW: TO1W/00024615/0]

Suma oszacowania wynosi 227 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 151 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest

22 700,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 01-04-2019 na konto depozytowe

Sądu Okręgowego w Toruniu nr 06 1130 1017 0021 1000 3290 0004

(Bank Gospodarstwa Krajowego o. Toruń)

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za

zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do

godz.14:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy

biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te

przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem

z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do

zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w

dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie:

Osoby pozostające w związku małżeńskim posiadające wspólność majątkową, które chcą nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej obowiązane są

zgłosić się na licytację wraz z małżonkiem bądź z pisemnym upoważnieniem małżonka do nabycia licytowanej nieruchomości, upoważnienie powinno być

stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Zgodnie z treścią art.37 par.1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. :

1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do

oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego którego przedmiotem jest budynek lub lokal.

Zgodnie z art. 977. k.p.c. pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym

Przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie

Mariusz Brygin

Kontakt

Tel. +48 56 687 16 50

Fax +48 56 687 16 67

E-mail: wabrzezno@komornik.pl

Adres

Matejki 33/35

87-200 Wąbrzeźno

Strona stworzona za pomocą kreatora stron www Manifo.com